ADRES      :  Alavardı, Yaka Cd. No:4 D:J, 42090 Meram/Konya

TELEFON :  0 (332) 312 3880

MOBİL       :  0 (542) 727 5180